Sunday, 27 May 2018

YSTWYTH MEDICAL GROUP
01970 613500
Parc-y-Llyn, Aberystwyth


Cymraeg

Croeso i Grwp Meddygol Ystwyth, ble gweithiwn fel tim er mwyn darparu y gwasanaeth gorau posib.

Lleolir y feddygfa ar gyrion Aberystwyth, ger swyddfeydd y Llywodraeth Genedlaethol. Mae digonedd o le i barcio ac mae safle bws cyfleus yn agos.

Mae mynediad i'r feddygfa yn hygyrcyh i bawb, gydag esgynfa yn arwain o'r maes parcio.

Lleolir yr ystafelloedd ymgynghori ar lawr gwaelod yr adeilad, ynghyd a toiled sy'n addas ar gyfer pobl anabl a'r rheiny sy'n defnyddio cadair olwyn.


Practice Hyfforddiant

Gan ein bod yn fan hyfforddi, yn aml gweithiwn ynghyd a meddygon dan hyfforddiant.


Apwyntiadau

Mae ein llinell apwyntiadau ar agor o 8.00 - 18.30 ddydd Llun - ddydd Gwener. A fyddech cystal a pheidio a galw cyn 9.30 ar gyfer apwyntiadau arferol gan ein bod yn ymdrechu i ddelio a materion brys yn unig yn ystod yr adeg hon.

Pan yn gofyn am apwyntiad, a fyddech cystal a rhoi gwybod i ni os yw'n yn fater brys (sydd angen sylw y dydd hwnnw) neu os yw'n gais arferol.

Cynigir apwyntiadau gydol y dydd, gan gynnwys yn gynnar yn y bore a gyda'r hwyr.

Mae nifer cyfyngedig o apwyntiadau 'yr un dydd' ar gael gyda'r meddyg 'ar galw' ar gyfer materion brys.

Gellir trefnu apwyntiad arferol gyda meddyg neu nyrs hyd at bedwar wythnos o flaen llaw.

Os nad yw'n bosib mynychu eich apwyntiad, a fyddech cystal a rhoi gwybod i'n derbynydd cyn gynted ag y bo modd. Wrth ddileu eich apwyntiad, golygir eich bod yn creu argaeledd i glaf arall.

Er bod y meddygon a'r nyrsys yn ymdrechu i gadw at amserlen yr apwyntiadau, ar adegau bydd oediad. A fyddech mor garedig a bod yn amyneddgar os gofynir i chi aros.

O bryd i'w gilydd, ni fydd yn bosib i chi weld eich meddyg detholedig - unai drwy wyliau blynyddol neu'r ffaith bod yr apwyntiadau eisoes wedi'u llenwi. Yn yr achos hwn, cynigir apwyntiad gyda meddyg arall neu fe'ch hysbysir pryd bydd apwyntiad arall ar gael.


Ymholiadau Dros Y Ffon

Nid yw'n angenrheidiol ymweld a'r meddyg er mwyn trafod apwyntiad ysbyty sydd i ddod, canlyniadau profion, nac ychwaith ymholiadau ynglyn a meddyginiaeth. Os hoffech gyngor neu adborth gan y meddyg, gellir galw'r derbynydd er mwyn trefnu ymholiad dros y ffon. Rhoddir amser bras pan fydd y meddyg yn rhydd i'ch galw.


Clinig Atal Genhedlu

Cynhelir clinig atal genhedlu 'galw i mewn' gyda meddyg rhwng 17.00 & 17.30 bob dydd Mercher. Nid yw apwyntiad o flaen llaw yn angenrheidiol.


Clinig Nyrs

Mae holl apwyntiadau ar gyfer y Clinig Nyrs ar gael i'w trefnu o flaen llaw.

Mae ein nyrsys yn hanfodol bwysig i les ein cleifion, a gallent gynnig cymorth a chyngor ynglyn ag amrywiaeth o gyflyrau meddygol, gan gynnwys:
damweiniau a man anhwylderau, gofalu a gorchuddio clwyfau
prawf pwysedd gwaed
prawf ceg y groth
clinig clefyd cronig - clefyd siwgr, clefyd anadliadol, clefyd y galon a.y.y.b
chwistrellu'r glust
imiwneiddiadau gwrth heintiad/cyngor teithio


Ailbresgripsiwn

Mae'n angenrheidiol i nifer o gleifion y feddygfa gymryd meddyginiaeth yn rheolaidd. Gellir archebu y rhain drwy'r post (gan gynnwys amlen gyda stamp), drwy ffacs neu drwy ymweld a'r feddygfa yn bersonol. Ynghyd a chanllawiau y Bwrdd Iechyd Lleol, ni dderbynir gofynion ar gyfer ailbresgripsiwn dros y ffon.

Mae prescripsiynau/rhagnodiadau ar gael i'w casglu o'r feddygfa, neu mae'n bosib trefnu eu casglu o fferyllfa o'ch dewis chi. Mae rhai fferyllfeydd hefyd yn cynnig cludiant i'r ty. A fyddech cystal a rhoi gwybod i'r derbynydd o'ch fferyllfa detholedig.

Disgwylir y cyfnodau canlynol ar gyfer prosesu prescripsiynau:
I'w casglu o'r feddygfa - 48 awr
I'w casglu o'r fferyllfa - 72 awr


Ymwelydd Iechyd

Mae gan ein hymwelydd iechyd wybodaeth eang am amrywiaeth o gyflyrau corfforol ag emosiynol a all eich affeithio chi a'ch plentyn. Cynhelir clinigau a sesiynau galw i mewn yn y feddygfa neu gellir trefnu iddi eic ymweld yn eich cartref os yn fwy cyfleus.


Nyrs Ardal

Mae nyrsys ardal yn ymweld a chleifion sy'n gaeth i'r ty ac yn cynnig gofal i'r rheiny sy'n dioddef o salwch cronig neu derfynol. Maent yn asesu anghenion y claf ac ynghyd a'r meddygon yn cynllunio y gofal addas.


Teithio Dramor

Pan yn trefnu apwyntiad ar gyfer ein clinig teithio, a fyddech cystal a hysbysu'r derbynydd o'ch gwlad detholedig - yna bydd y nyrs yn trefnu unrhyw apwyntiadau pellach sydd angen arnoch.


Apwyntiadau Preifat

Nid yw apwyntiadau preifat (e.e. 'HGV' a thrwydded gyrru tacsi, profion tadolaeth, profion meddygol ar gyfer yswiriant) yn gynwysiedig yng ngwasanaeth arferol y GIC. Dylid cysylltu a'r (ysgrifennydd meddygol cyfreithiol er mwyn trefnu ffioedd ac apwyntiad o flaen llaw/rhag-ddarparedig.


Tystysgrifau Salwch/Fit Notes

Nid oes angen nodyn salwch gan eich meddyg ar gyfer wythnos gyntaf eich salwch. Mae'n bosib i chi hunan-dystio gan ddefnyddio ffurflen a elwir yn 'SC2' sydd ar gael gan eich cyflogwr neu o'r Ganolfan Gwaith Mae hefyd cyflenwad ar gael yn y feddygfa.

Wedi'r wythnos gyntaf bydd angen nodyn salwch arnoch gan eich meddyg. Gofynwn i chi ein ffonio gyda'r manylion - ambell waith gofynir i chi ymweld a'r meddyg yn bersonol cyn derbyn y nodyn.


Nodyn Absenoldeb Salwch

Yn anffodus, o bryd i'w gilydd mae rhai cyflogwyr yn gofyn am nodyn salwch gan eich meddyg er i'r cyfnod salwch fod yn llai nag wythnos. Gan nad yw hyn yn ofyniad cyfreithiol, a chan nad yw'n cael ei ddarparu gan y GIC, mae'n rhaid i ni godi ffi am y gwasanaeth hwn.


Cyfrinachedd Cleifion Ac Amddiffyn Data

Er mwyn i chi dderbyn gofal a thriniaeth, gofynwn am wybodaeth personol. Cofnodir y gwybodaeth ar gyfrifiadur o dan y Ddeddf Amddiffyn Data. Bydd y feddygfa yn sicrhau i'r gwybodaeth hwn gael ei amddiffyn gan pob aelod o'r tim.


Newid Cyfeiriad Neu Manylion Personol

A fyddech cystal a rhoi gwybod i ni am unrhyw newidiadau i'ch enw, cyfeiriad a rhifau ffon, gan gynnwys eich ffon symudol.